play

play
plei 1. verb
1) (to amuse oneself: The child is playing in the garden; He is playing with his toys; The little girl wants to play with her friends.) leke
2) (to take part in (games etc): He plays football; He is playing in goal; Here's a pack of cards - who wants to play (with me)?; I'm playing golf with him this evening.) spille
3) (to act in a play etc; to act (a character): She's playing Lady Macbeth; The company is playing in London this week.) spille, opptre i/som
4) ((of a play etc) to be performed: `Oklahoma' is playing at the local theatre.) oppføres, gå
5) (to (be able to) perform on (a musical instrument): She plays the piano; Who was playing the piano this morning?; He plays (the oboe) in an orchestra.) spille
6) ((usually with on) to carry out or do (a trick): He played a trick on me.) spille (noen) et puss
7) ((usually with at) to compete against (someone) in a game etc: I'll play you at tennis.) spille mot
8) ((of light) to pass with a flickering movement: The firelight played across the ceiling.) spille, blafre
9) (to direct (over or towards something): The firemen played their hoses over the burning house.) rette mot
10) (to put down or produce (a playing-card) as part of a card game: He played the seven of hearts.) spille ut
2. noun
1) (recreation; amusement: A person must have time for both work and play.) lek(ing), underholdning
2) (an acted story; a drama: Shakespeare wrote many great plays.) skuespill, drama, teaterstykke
3) (the playing of a game: At the start of today's play, England was leading India by fifteen runs.) spill
4) (freedom of movement (eg in part of a machine).) spillerom, klaring
- playable
- playful
- playfully
- playfulness
- playboy
- playground
- playing-card
- playing-field
- playmate
- playpen
- playschool
- plaything
- playtime
- playwright
- at play
- bring/come into play
- child's play
- in play
- out of play
- play at
- play back
- play down
- play fair
- play for time
- play havoc with
- play into someone's hands
- play off
- play off against
- play on
- play a
- no part in
- play safe
- play the game
- play up
lek
--------
leke
--------
spill
--------
spille
--------
spøk
I
subst. \/pleɪ\/
1) lek, leking, spill
full of play
full av lek
2) spøk, tull
3) ordspill
4) (i spill) tur
it's your play
det er din tur
5) hasardspill, gambling, spill
high play
høyt spill
6) spill, fremførelse, forestilling
7) skuespill, teaterstykke, drama
as good as a play
rene skuespillet
let's go to a play!
vi går på teater!
8) spill
the play of the muscles
musklenes spill
play of colours
fargespill
play of features
minespill
the play of sunlight upon the water
solens spill på vannet
9) bevegelse, gang, virksomhet, aktivitet
10) spillerom, armslag
11) slark, klaring, rom, slakk
give the rope more play
slakke på tauet, fire ut mer tau
12) arbeidsstans, arbeidsnedleggelse
13) (amerikansk fotball, også play offensive)
angrepsplan
allow\/give something full play la noe få fritt spillerom, la noe få utvikle seg fritt
give one's powers full play
gi sine evner fritt utløp, la sine evner få utvikle seg uhindret
at play som deltar i lek
be at play delta i lek
be in full play være i full gang
bring into play sette i bevegelse, sette i gang
call into play sette i bevegelse, sette i gang, mobilisere, utvikle sette inn, spille inn, gjøre seg gjeldende
child's play sechild
come into play eller be brought into play eller be called into play komme i gang, tre i kraft, gjøre seg gjeldende gjøre seg gjeldende, spille inn
dirty play skittent spill, stygt spill (i sport)
fair play fair play, ærlig spill
free play eller full play fritt spillerom, fritt utløp full handlefrihet
hold\/keep somebody in play holde noen sysselsatt
in play på spøk, på tull
I only said it in play
jeg sa det bare på spøk
i lek, som lek (om ball) i spill
make a play for (slang) forsøke å sjekke opp
make a play for a girl
forsøke å sjekke opp en jente
(slang) forsøke å vinne til seg, bearbeide
make a play for new markets
bearbeide nye markeder
make play with gjøre et stort nummer av, kokettere med, bruke til å vise seg
out of play (om ball) død, ute av spill, ute
place a play få satt opp et stykke
play fair with være renhårig mot
play on words ordspill
see fair play se til at det går riktig for seg
slow play (sport) langsomt spill
II
verb \/pleɪ\/
1) leke
play hide-and-seek
leke gjemsel
play Indians
leke indianer
what shall we play?
hva skal vi leke?
play pirates
leke sjørøvere
2) (om sport og spill, også overført) spille
let's play cards!
la oss spille kort!
we played a board game
vi spilte et brettspill
black to play
svart har spillet
3) (sport) spille mot noen, spille mot et lag
4) spille, beherske (om musikkinstrument), fremføre, lyde (om selve instrumentet)
do you play the piano?
spiller du piano?, kan du spille piano?
she plays several instruments
hun behersker flere instrumenter
she played a sonata
hun spilte en sonate, hun fremførte en sonate
the organ is playing
orgelet spiller, orgelet lyder
the organist played the congregation out
organisten spilte utgangssalmen
5) (om CD, CD-spiller e.l.) spille
we sat at home playing CDs
vi satt hjemme og spilte CDer
6) spille (om rolle, drama, forestilling), fremføre (om drama), spille i\/på (om sted)
play a farce
fremføre\/spille en farse
play the gentleman
spille gentleman
they played to a full house
de spilte for en fullsatt sal
Hamlet is now playing at the Haymarket
Hamlet spilles nå på Haymarket
they played all the major cities
de hadde forestillinger\/konserter i alle storbyene
7) spille, spille ut (om kort), flytte (om brikke)
8) (i spill) vedde, by, gamble
9) (om lys) leke, spille, skimre
the lights played over their faces
lyset spilte over ansiktene deres
10) være i gang, være i funksjon
the fountains play every Sunday
fontenene er på hver søndag
11) (overført) leke
his fancy played round the idea of moving abroad
han lekte med tanken på å flytte utenlands
a smile played on his lips
det lekte et smil rundt munnen hans
the wind played on the waves
vinden lekte i bølgene
12) (hverdagslig, spesielt ved streik) gå ledig
13) (slang) samarbeide, være med, stille opp
14) (i sport, om ball eller slag) slå
15) rette, sikte, holde i gang
play a hose on the fire
rette en brannslange mot flammene
play about løpe omkring og leke
the children were playing about
barna løp omkring og lekte
opptre uansvarlig, tulle
stop playing about!
slutt å tulle!
play about with leke med, klå på, fingre på, pille på
play along late som om en samarbeider
play a part spille en rolle (overført) spille komedie
play around ha mange kjærlighetsforhold, flørte
play around with somebody's affections
leke med noens følelser
være utro være promiskuøs
play at gjøre\/gjennomføre halvhjertet late som
just what are you playing at?
hva er det egentlig du driver med?
play a trick on bedra, lure, narre
play away spille bort
play away a fortune
spille bort en formue
play back (om lydopptak) spille gjennom, høre gjennom
play down bagatellisere, avdramatisere, tone ned, dysse ned
play down a piece of news
avdramatisere en nyhet
he played down his own part in the affair
han bagatelliserte sin egen rolle i saken
play down to the crowd (overført) spille for galleriet
played out utbrent, utslitt, tappet for energi gått av moten, ikke lenger nyttig
this theory is played out
den teorien har spilt ut sin rolle, denne teorien har ikke lenger noe for seg
oppbrukt, ferdig
the matter is played out
saken er ferdig
play false (om spill) spille falskt
play fast and loose with leke med, behandle skjødesløst
play fetch leke kast pinnen (med hund)
our dog loves to play fetch with the children
play first begynne
play for somebody akkompagnere noen, kompe noen
play hard to get gjøre seg kostbar, spille kostbar
play into somebody's hands gi noen overtaket uforvarende
play it by the ear ta det som det kommer, ta noe som det faller seg
play it cool ta det rolig, ha is i magen
play it down on utnytte grovt snyte
play it low\/down on somebody (hverdagslig) utnytte noen grovt (hverdagslig) lure noen, bedra noen
play low spille med lave innsatser (musikk) spille lavt
play off spille ekstra kamp for å avgjøre en uavgjort kamp
the match will be played off next week
det blir omkamp neste uke
play on\/upon spille på, utnytte
she played on her father's fear of mice to get a cat
hun spilte på sin fars redsel for mus for å få en katt
play one person off against another sette to personer opp mot hverandre
play oneself out bli utmattet, bli utbrent
the old actor had played himself out
den gamle skuespilleren var utbrent
slite seg ut
play out spille ut, spille til ende bruke opp
play over spille gjennom
play over a tape
spille gjennom en kassett
play safe gardere seg, seife, ikke ta sjanser
play somebody spille mot noen
England played Brazil
England spilte mot Brasil
he played his sister at chess
han spilte sjakk mot søsteren sin
on Saturday France plays Wales at rugby
på lørdag møter Frankrike Wales i rugby
(i kamp e.l.) la noen spille, sette inn noen, plassere noen, stille opp noen
England played Smith as goalkeeper
England plasserte Smith i mål
play somebody along lure\/villede noen (over tid)
play the field (amer., hverdagslig) more seg, flørte være rundbrenner, feie over så mange som mulig, ta for seg
play the fool eller act the fool oppføre seg som en idiot, dumme seg ut
play the game (også overført) følge spillereglene
play up (britisk) være plagsom, lage trøbbel, gjøre ugagn (om person), lage vanskeligheter (britisk) gjøre vondt, være til besvær
my bad leg is playing up again
det dårlige benet mitt begynner å verke igjen erte, irritere
these children are playing me up
disse ungene går meg på nervene
sette alle krefter til
play up, the Reds!
kom igjen, det røde laget!
legge vekt på, fokusere på, slå stort opp, blåse opp, reklamere for
play up a new line of goods
drive reklame for et nytt varesalg
play up to somebody innsmigre seg hos noen, snakke noen etter munnen
play up to one's teachers
innsmigre seg hos lærerne sine
(teater eller overført) spille opp til noen støtte noen, bakke opp noen
play up with (slang) kullkaste, forpurre, ødelegge
play well (om bane e.l.) være god å spille på
the field plays well
banen er god å spille på
play with oneself (forskjønnende) onanere, masturbere

English-Norwegian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • play — [plā] vi. [ME plein < OE plegan, to play, be active] 1. to move lightly, rapidly, or erratically; flutter [sunlight playing on the waves] 2. to amuse oneself, as by taking part in a game or sport; engage in recreation 3. to take active part in …   English World dictionary

 • Play — may refer to: * Play (activity), enjoyment by humans * Play (animal behaviour)‎ * Play (theatre), structured literary form or theatreIn music* Play 99.6 (radio), Jordan s No.1 Hit Music Radio Station * Play (Mexican band) (or Grupo Play ),… …   Wikipedia

 • play — ► VERB 1) engage in games or other activities for enjoyment rather than for a serious or practical purpose. 2) take part in (a sport or contest). 3) compete against. 4) take a specified position in a sports team. 5) represent (a character) in a… …   English terms dictionary

 • Play — Play, n. 1. Amusement; sport; frolic; gambols. [1913 Webster] 2. Any exercise, or series of actions, intended for amusement or diversion; a game. [1913 Webster] John naturally loved rough play. Arbuthnot. [1913 Webster] 3. The act or practice of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Play — Play, v. i. [imp. & p. p. {Played}; p. pr. & vb. n. {Playing}.] [OE. pleien, AS. plegian, plegan, to play, akin to plega play, game, quick motion, and probably to OS. plegan to promise, pledge, D. plegen to care for, attend to, be wont, G.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Play — Play, v. t. 1. To put in action or motion; as, to play cannon upon a fortification; to play a trump. [1913 Webster] First Peace and Silence all disputes control, Then Order plays the soul. Herbert. [1913 Webster] 2. To perform music upon; as, to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • play³ — Beschreibung Multiplattform Spielemagazin Verlag …   Deutsch Wikipedia

 • PLAY.FM — is an web radio and online audio database for DJ and club culture. DJ sets, radio shows and live recordings are collected and can be listend to on demand. The PLAY.FM studio and the office are located in the Museumsquartier in the 7th district of …   Wikipedia

 • Play 3 — Play³ Beschreibung Multiplattform Spielemagazin Verlag Computec Media AG …   Deutsch Wikipedia

 • Play³ — Beschreibung Multiplattform Spielemagazin Verlag Computec Media AG …   Deutsch Wikipedia

 • Play On — Студийный альбом Кэрри Андервуд Д …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”